En compliment del que disposen els articles 13 i 14 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), l'informem dels següents aspectes legals:

1.- Responsable del tractament

El responsable del tractament és el Centre Criptològic Nacional (CCN)

CIF número S-2800155-J,

Domicili social a C/Argentona 30, 28023 Madrid - Espanya.

Telèfon (+34) 91 372 50 00

Adreça de correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

2.- Finalitat del tractament

La recollida i tractament de les dades personals té com a finalitat exclusiva la gestió, prestació, ampliació i millora dels serveis sol·licitats en cada moment per l'usuari, l'enviament d'informació, avisos i alertes, així com el seguiment de consultes plantejades pels usuaris.

3.- Legitimació del tractament

La base jurídica del tractament, segons l'article 6 del RGPD, es basa en les següents condicions:

  1. El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al Responsable del Tractament (CCN), com a conseqüència de les competències que li confereix el Reial Decret 3/2010, d'8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat, el Reial Decret 421/2004, de 12 de març, pel qual es regula el Centre Criptològic Nacional, en virtut del que disposa la Llei 11/2002, del 6 de maig, reguladora del Centre Nacional d'Intel·ligència, dins del marc establert per l'Estratègia de Ciberseguretat Nacional.
  2. el tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en què l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals; Segons el que disposa l'art.13.c del RGPD, el tractament basat en el consentiment suposarà que l'existència del dret a retirar-lo, en qualsevol moment, no afectarà a la legalitat del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Cabria advertir que, en el cas de sol·licitar un servei, aquest no podrà prestar-se en cas de no facilitar les dades necessàries per poder dur-lo a terme. No es prendran decisions automatitzades en base al seu perfil.

4.- Conservació de dades

De manera general, les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la citada obligació legal del Responsable del Tractament o l'esmentada relació contractual. Quan aquesta relació cessi, i en tot cas si es sol·licita la supressió de les dades, mantindrem les seves dades personals bloquejades durant els terminis establerts per llei. Transcorreguts aquests terminis, s'eliminaran de conformitat amb la legalitat vigent.

5.- Destinataris de cessió o transferència

Les dades podran ser cedides a tercers legalment habilitats, com ara l'Administració Tributària o organismes judicials.

L'informem també de l'existència d'encarregats de tractament amb els quals es signa el degut contracte d'accés a dades per compte de tercers d'acord amb els art. 28 i següents del RGPD. Únicament s'escullen encarregats de tractament que ofereixin garanties suficients per aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades, de manera que el tractament sigui conforme als requisits establerts per llei.

En canvi, no es preveuen transferències internacionals de dades.

6.- Drets de les persones interessades

Els afectats, dins del marc legal que resulti d'aplicació en cada cas, tindran els següents drets:

  • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
  • Dret d'accés: podran sol·licitar consultar les seves dades personals.
  • Dret de rectificació: podrà modificar les dades personals inexactes o completar les que estiguin incompletes, incloent-hi una declaració addicional si cal.
  • Dret de supressió: podrà sol·licitar l'eliminació de les dades personals que el concernin.
  • Dret de portabilitat: tindrà dret a rebre les dades personals que hagi facilitat i a transmetre-les a un altre responsable del tractament.
  • Dret a la limitació: quan es compleixin determinades condicions, l'interessat tindrà dret a obtenir la limitació del tractament de les seves dades personals.
  • Dret d'oposició al tractament: podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals.
  • Dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.

Per exercir qualsevol d'aquests drets o per revocar el consentiment, pot fer-ho enviant un correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Per exercir els seus drets, haurà d'acompanyar la seva sol·licitud amb una còpia del DNI o document equivalent.