Condicións de utilización do sitio web rns.ccn-cert.cni.es

rns.ccn-cert.cni.es, un dominio en Internet da titularidade do Centro Criptolóxico Nacional (doravante CCN), CIF número S-2800155-J, con domicilio social en C/Argentona 30, 28023 Madrid - España. Teléfono (+34) 91 372 50 00. Dirección de correo electrónico rns mail2

Condicións xerais de uso do web

O CCN informa que o acceso e uso da páxina rns.ccn-cert.cni.es e todos os subdominios e directorios incluídos baixo a mesma (doravante, conxuntamente denominados como o Portal), así como os servizos ou contidos que a través dela se poidan obter, están suxeitos aos termos detallados neste Aviso Legal, sen prexuízo de que o acceso a algún deses servizos ou contidos poida precisar da aceptación doutra tipoloxía de condicións que lles serán previamente mostradas.

Polo tanto, se as consideracións detalladas neste Aviso Legal non son do seu acordo, rogamos non faga uso do portal, xa que calquera uso que faga do mesmo ou dos servizos e contidos nel incluídos implicará a aceptación plena e sen reservas dos termos legais recollidos neste texto.

O CCN resérvase o dereito a realizar cambios no portal sen aviso previo, co obxecto de actualizar, corrixir, modificar, engadir ou eliminar os contidos do portal ou do seu deseño. Así mesmo, as condicións e termos recollidos no presente Aviso poden variar, polo que, dado que o acceso e/ou uso do web atribúe a condición de usuario, comunícaselle que debe revisar estes termos cada vez que visite de novo o portal.

Exclusión de responsabilidade

O CCN non garante a inexistencia de erros no acceso a esta Web, no seu contido, nin que este se atope actualizado, aínda que realice todo o esforzo necesario para evitalos. Polo tanto, tanto o acceso como o uso que poida facerse da información contida nos mesmos son da exclusiva responsabilidade de quen o realiza.

No caso de que na web se establezan enlaces ou hipervínculos cara a outros sitios de Internet, o CCN non exercerá ningún tipo de control sobre ditos sitios e contidos. O usuario asume baixo a súa exclusiva responsabilidade as consecuencias, danos ou accións que poidan derivarse do acceso á páxina web do hiperenlace.

En ningún caso o CCN asumirá responsabilidade algunha polos contidos de ningún enlace pertencente a un sitio web alleo, non garantindo por tanto a calidade, accesibilidade, fiabilidade, exactitude, veracidade e legalidade de calquera tipo de material ou información contida nestas webs.

En ningún caso existe asociación entre a páxina web do CCN e as páxinas externas vinculadas.

Versión multilingüe

O portal web do CCN-CERT está traducido a varias linguas españolas oficiais nos seus respectivos territorios, de conformidade co establecido no artigo 3 da Constitución Española de 1978 e os seus Estatutos de Autonomía. Tamén está traducido a unha lingua estranxeira (inglés).

O contido do portal está traducido a diferentes niveis de profundidade. Exclúese da tradución as seccións de actualización continua, dada a inmediatez dos cambios plantexados no mesmo, así como as normas xurídicas.

Adverte que, con carácter xeral, pode existir un desfase entre a versión en castelán e nas outras linguas, derivadas do proceso de tradución ás mesmas.

Dereitos de propiedade intelectual e de propiedade industrial

O CCN é o titular da web https://rns.ccn-cert.cni.es, así como do dominio ccn-cert.cni.es.

O presente sitio web, así como os contidos (incluíndo bases de datos, arquivos de texto, audio, vídeo e software), deseños e servizos que o integran son propiedade e atópanse baixo o control do CCN, estando protexidos sen limitación algunha polas leis de propiedade industrial e intelectual españolas, así como polos diferentes tratados internacionais que sexan aplicables. Igualmente, son de titularidade do CCN as marcas, rótulos, sinais distintivos ou logotipos do CCN e CCN-CERT que aparecen na web, e como tales están debidamente rexistrados.

O seu uso, reprodución total ou parcial, distribución, comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta á disposición da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, a transformación, tradución, adaptación ou calquera outra actividade similar ou análoga queda totalmente prohibida salvo que medie autorización previa por escrito do CCN. A licenza de uso de calquera contido deste portal outorgada ao usuario limítase á descarga por parte do usuario dese contido e ao uso privado do mesmo, sempre que os citados contidos permanezan íntegros.

Uso de direccións IP e navegación con cookies

A navegación dun usuario neste Portal, ao igual que en calquera outro sitio web, deixa como rastro a dirección IP que nesa sesión lle foi asignada polo seu proveedor de acceso a Internet. O rexistro desta dirección IP serve exclusivamente para fins internos, como as estatísticas de acceso ao Portal.

O sitio web do CCN-CERT e os seus dominios utilizan cookies (pequenos ficheiros de información que o servidor envía ao ordenador de quen accede á páxina) para o correcto funcionamento e visualización dos sitios web por parte do usuario, a recollida de estatísticas e sobre aqueles elementos de seguridade que intervén no control de acceso ás áreas restrinxidas.

O CCN-CERT mostra información sobre a súa Política de cookies na parte inferior de calquera páxina do portal con cada inicio de sesión co obxecto de que vostede sexa consciente.

Davante desta información, é posible levar a cabo as seguintes accións:

  • Aceptar cookies. Non se volverá a visualizar este aviso ao acceder a calquera páxina do portal durante a presente sesión.
  • Restringir, bloquear ou eliminar as cookies do CCN-CERT ou calquera outra páxina web, utilizando o seu navegador. En cada navegador, a operativa é diferente. Se o usuario do portal www.rns.cni.es non desexa aceptar a gravación da cookie no seu ordenador, poderá navegar polo portal sen ningún tipo de restrición.

Restriccións de acceso

O CCN resérvase o dereito a denegar discrecionalmente, en calquera momento e sen necesidade de preaviso, o acceso de calquera usuario a este sitio web ou a algunha parte do mesmo.

Lexislación aplicable e xurisdición

A relación entre o CCN e o usuario rexerase pola normativa española vixente, independentemente do entorno legal do usuario. A resolución de calquera controversia que poida xurdir con ocasión da visita ao web, ou do uso dos servizos que nel se poidan ofertar, someterase aos Xulgados e Tribunais da cidade de Madrid.